Cho thuê BĐS

Giá: 1,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 3,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Giá: 3,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 10,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 6,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 40 - 150 m2

Giá: 46,000,000 đ

Diện tích: 60 - 150 m2

Giá: 34,500,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Giá: 75,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Giá: 75,000,000 đ

Khu vực: TP. Hà Nội

Diện tích: 90 m2

Giá: 126,000,000 đ

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 400 m2

Giá: 100,000,000 đ

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 250 m2

Giá: 92,000,000 đ

Khu vực: Hồ Chí MInh

Diện tích: 200 m2

Giá: 92,000,000 đ

Khu vực: Hồ Chí MInh