Cho thuê BĐS

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 40 - 150 m2

Diện tích: 60 - 150 m2

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Khu vực: TP. Hà Nội

Diện tích: 250 m2

Khu vực: Hồ Chí MInh